Phần mềm

  • Hệ điều hành.
  • MS Office.
  • Phần mềm diệt virus.
  • Cloud services (Google;Microsoft;Amazon);
  • Adobe products;